Odborársky  panel

Na našej chate v Štrba - BOBINA náte k dispozícii aj internet  tzv. WIFI - zónu. Túto slúžbu môžte využívať aj vo vonkajších priestoroch cca 50m okolie chaty. Prajeme  príjemné surfovanie .

 

  Štúrovo

Štúrovo sa rozkladá v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, obklopujú ho rieky  Dunaj Hron a Ipeľ  Severozápadne od

mesta sa rozprestiera Podunajská rovina, ale na východe sa nachádza pohorie Kováčovské kopce - Burda a na juhu pohorie

Piliš. Administratívne spadá do okresu Nové Zámky. Z hľadiska členenia na regióny NUTS, spadá do NUTS I – Slovensko, NUTS II

– Západné Slovensko, NUTS III – Nitriansky kraj, NUTS IV –  okres Nové Zámky a je súčasťou  Nitrianskeho Kraja.

Mesto Štúrovo sa nachádza v juhovýchodnej časti okresu Nové Zámky a je jedným z troch miest v tomto okrese. Vzdialenosť

okresného mesta – Nové Zámky je 48 km. Komarno je od Štúrova vzdialené 45 km a krajské mesto Nitra je vzdialené 88 km. Mesto

je spojené s okolím cestami I.triedy č.63 a 76 a cestami II.triedy č.509a564.

Katastrále územie mesta Štúrovo susedí len s 2. ďalšími a to: na západe s katastrálnym územím obce Obid a na severe s

katastrálnym územím obce Nána. Na juhu a na východe je štátna hranica prechádzajúca riekou Dunaj.

Description of Picture.Erb Štúrova tvorí tvar mierne špicatého, neskorogotického štítu s dvoma modrými poľami,

ktoré symbolizujú sútok dvoch riek: Dunaja a Hrona. V štíte uprostred je zlatý klin

trojuholníkového tvaru symbolizujúci bývalý pôdorys hradieb mesta, zlatá farba vyjadruje

zafarbenie tunajších polí pri žatve – úrodnosť. V zlatom kline sa nachádza červená kohútia

hlava. Kohút naznačuje najstarší názov mesta Kakath. Červená farba a päťramenný hrebeň

poukazuje na päť najväčších požiarov, ktoré mesto prekonalo (1529, 1532, 1543, 1595 a 1683).

Mestskú zástavu tvorí červený vertikálny pruh, čo je 1/5 dĺžky zástavy kombinovaný so štyrmi

modrými a tromi žltými striedajúcimi sa horizontálnymi pruhmi. Šírka jedného pruhu tvorí 1/7

šírky zástavy. Pomer strán zástavy je 1:2.

POZOR

NUTNE PREČÍTAŤ !!!!

Rezerváciu je možné vykonať telefonický na čísle :

0949 555 680 -Hospodár rekreačné zariadenia

cez internet na email:

sturovo@ozz-rdzilina.sk

na Vašu rezerváciu Vám bude vystavená pred faktúra a odoslaná na Váš email aj s číslom účtu na ktorý je nutné rezerváciu uhradiť 

Príchod v inom termíne treba vopred hlásiť - 0949 555 680 -Hospodár rekreačné zariadenia

      

OBJEDNÁVKA - REZERVE

Description of Picture.REZERVÁCIA

P O K Y N Y

PRE ÚČASTNÍKOV POBYTU V REKR. BUNKÁCH  2017

AUTOCAMPING MŠO ŠTÚROVO

 

1, Nástup a ukončenie pobytu je vždy v sobotu vrátane upratania bunky, odovzdania bielizne a uvoľnenia bunky pre rekreantov nasledujúceho turnusu. V prípade skoršieho odchodu je účastník povinný odovzdať použitú bielizeň a kľúče od bunky na recepcii autocampingu. Pri nástupe po    16.00 hod. je recepcia neobsadená!

2, Pri nástupe odovzdá účastník na recepcii autocampingu vyplnený ubytovací poukaz, zaplatí rekreačný poplatok, príp. poplatok za parkovanie mot. vozidla a obdrží kľúče od bunky a čistú posteľnú bielizeň. Počas celého pobytu sa riadi pokynmi MŠO Štúrovo a ZO OZŽ RD Žilina. Parkovanie mot. vozidiel je dovolené iba vo vyhradených priestoroch MŠO.

Je zakázané parkovanie mot. vozidiel na trávniku ihriska!

3, Každý účastník zapíše do zošita, umiestneného v bunke, mena všetkých osôb, stav inventáru a zariadenia pri nástupe a ukončení pobytu. Za stratu a poškodenie zodpovedá účastník, ktorý ju spôsobil. Stratený , príp. poškodený inventár je povinný bezodkladne doplniť na vlastné náklady.

4, Posteľnú bielizeň prevezme nastupujúci účastník spolu s kľúčmi na recepcii autocampingu, kde po ukončení pobytu odovzdá i použitú. Služba na recepcii je v PO – NE v čase od 8.00 do 16.00.  Mimo uvedených hodín je nevyhnutné postup pri nástupe a ukončení dohodnúť na recepcii vopred.  

5, V každej bunke je kľúč od WC a sprchy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti buniek. WC je spoločné pre 2 bunky, sprcha pre 4 bunky. Účastníci majú možnosť používať tiež WC, sprchy a umývadla na riad pri športovej hale a pri recepcii.

6, Čistiace prostriedky, saponáty, toaletný papier, uteráky a utierky na riad používajú účastníci vlastné ! Na vlastné náklady si účastníci zabezpečujú vrecká do odpadových nádob.

7, Drobnú údržbu a opravy v bunkách a soc. zariadení zabezpečuje na základe požiadavky účastníkov recepčná a p. Važanová – pracovníčka MŠO Štúrovo,

 príp. ZV OZŽ RD Žilina. Čistenie soc. zariadení si zabezpečujú účastníci pobytu .

8, V bunkách, WC, sprchách a okolí sú účastníci povinní udržiavať čistotu a poriadok. V areáli autocampingu je zakázané klásť oheň a používať gril. Odpad sú povinní účastníci umiestňovať v kontajneroch v areáli autocampingu. Pri umývaní riadu v bunkách žiadame účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť hrubým nečistotám, usadeninám a mastnotám, aby nedochádzalo k upchatiu odpadového potrubia v bunkách a sociálnych zariadeniach. Na umývanie riadu do poručujeme používať zariadenia campingu.

 

 9, Po ukončení pobytu sú účastníci povinní zanechať inventár, zariadenie a bunku v čistote, chladničku rozmrazenú a chladiaci box vyčistené a otvorené. Upozorňujeme účastníkov, že odhadzovaním zbytkov potravín v okolí buniek podporujú výskyt hlodavcov.

10, Manipulácia s ovládacími prvkami el. spotrebičov je dovolená iba dospelým osobám.

 Pri odchode z bunky je nevyhnutné presvedčiť sa o vypnutí el. spotrebičov s výnimkou chladničky.

11, Na sušenie bielizne môžu účastníci používať skladacie sušiaky z inventáru bunky. Je zakázané upevňovať šnúry na bielizeň vŕtaním do dreveného obkladu buniek.

12, Deky, ktoré sú v inventári buniek, nie je dovolené používať na kúpaliská.

13, Počas pobytu v areáli autocampingu sú účastníci povinní dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 do 6.00 hod. V tomto čase je zakázané hlučné správanie a hudba i z el. nosičov.

14, Je zakázaný pohyb osôb na hlavnom futbalovom štadióne včetne tribúny. Za deti zodpovedajú rodičia, príp. iný doprovod.

15, Je zakázané trhať kvety a akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majetok MŠO Štúrovo.  

16, Účastníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy. Každú poistnú udalosť sú povinní nahlásiť na recepcii autocampingu, príslušnému orgánu a na ZV OZŽ RD Žilina.

UPOZORNENIE : Pri opustení bunky je nutné zamknúť bunku i závoru. V nočných hodinách neponechávajte inventár o osobné veci mimo bunky. V prípade krádeže ZO OZŽ RD Žilina nezodpovedá za škodu. Majetok účastníkov nie je poistený!

ZO OZŽ RD Žilina praje všetkým účastníkom príjemný pobyt.

 

Recepčná  Gyuricseková Alžbeta     0918 265 819

 

Kontakt :  p. Sliviak Ján                       :    041 – 2295227, 0949555680

                  p. Chudej M.                   :    0903478482

                  p. Kysela M.                    :    0905202287                                

    pracovníčka MŠO p. Važanová  :     0908883771

T